واحد فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگي: آقای مهندس فرهاد شفیعی
 
سمت: سرپرست واحد رایانه
 
تحصيلات: لیسانس کامپیوتر
 
مسير دستيابی واحد: ساختمان اداری – طبقه فوقانی آزمایشگاه – اتاق شماره ۱۱
 
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۳۶۴)
 
گزیده ای از وظایف سازمانی: