بسیج

نام و نام خانوادگي:   آقای حسین شفیعی
 
سمت: مسوول بسیج
 
مسير دستيابی واحد:
v ساختمان اداری – طبقه فوقانی آزمایشگاه – اتاق شماره۹  
 
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۳۶۱ )
 
 
گزیده ای از وظایف سازمانی: