آزمایشگاه

نام و نام خانوادگي:   آقای حمید کیانی
 
سمت: مسوول آزمایشگاه
پرسنل تحت پوشش:
مسير دستيابی واحد:به سمت ساختمان اداری  - طبقه زیر زمین  
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۳۷۱)
 
گزیده ای از وظایف پست فوق الذکر بر اساس وظایف واجد سازمانی به شرح ذیل می باشد : 
۱. سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مربوط به آزمایشگاه یا همکاری در انجام آن 
۲. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارایه آن به مسئول یا مسئولان مربوطه
۳. تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ، مطالعاتی ، تخصصی آزمایشگاهی و تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن 
۴. نظارت بر عملکرد کادر شاغل در بخش های مربوطه از جمله بخش های بیوشیمی خون ،سرولوژی ، هماتولوژی ، انگل شناسی و ...
۵. انجام امور آموزشی لازم برای کارآموزان و بازآموزان معرفی شده
۶. انجام آزمایشات اختصاصی از جمله هورمون شناسی ، قارچ شناسی و میکروب شناسی
۷. انجام راهنمائی های لازم برای کاردان ها ،کارشناسان آزمایشگاه تحت نظر در انجام وظایف مربوط و هماهنگ کردن فعالیت های آن
۸. ارزیابی کارکنان فنی آزمایشگاه از نظر وجدان کاری ، رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه صرفه جوئی در مواد  و مشارکت در تهیه روش های آزمایش 
۹. نظارت بر استفاده صحیح از روش ها و دستگاهها توسط کادر مربوطه
۱۰. همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روش های مختلف آزمایشگاهی
۱۱. انجام آزمایش مجدد برروی موارد مشکوک در صورت لزوم 
۱۲. همکاری باسایر گروه های بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوطه
۱۳. شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی
۱۴. تهیه و تنظیم مقالات علمی و بررسی مقالات و گزارشتات تهیه شده قابل نشر
۱۵. انجام یا مشارکت  در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که بایستی به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.
۱۶. شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نموده نتایج آن در انجام محوله 
۱۷. انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مافوق و مطابق مقررات