آموزش سامانه حضورغیاب (آذرخش)

فایل تصویری جلسه آموزشی سامانه حضورغیاب آذرخش

آموزش کار با سامانه حضورغیاب آذرخش (قسمت اول) ==> دانلود

آموزش کار با سامانه حضورغیاب آذرخش (قسمت دوم) ==> دانلود

 

فهرست: