اتاق عمل

نام و نام خانوادگی : خانم معصومه براتی


سمت: مسئول اتاق عمل


تحصیلات : کارشناس پرستاری


مسیر دستیابی : طبقه همکف


تلفن محل کار:۳۷۴۲۱۰۱۱ داخلی (۲۲۵-۲۲۶)


تعداد اتاق : ۳ اتاق


تعداد تخت : ۳ تخت