اطفال و ونوزادان

نام و نام خانوادگي: خانم ایرجی


سمت: سر پرستار بخش


تحصيلات: کارشناس  پرستاری


مسير دستيابی واحد: طبقه همکف  


تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۲۳۶-۳۱۷)


 تعداد اتاق: ۵


تعداد تخت :۲۰