انبار ملزومات

نام و نام خانوادگي:   آقای حسین شفیعی

سمت: مسئول  انبار 

 تحصیلات : دیپلم

مسير دستيابی واحد:

v سالن ورودی -  بعد از رادیولوژی سمت راست- اتاق شماره  

تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی  )

گزیده ای از وظایف سازمانی:

 

۱. صدور درخواست خرید کالای مورد نیاز شبکه با هماهنگی مسئول مافوق

۲. تطبیق مشخصات کالاهای خریداری شده با درخواست خرید و فاکتور آن طبق نمونه اصلی

۳. کنترل کالای خریداری شده از نظر کمی و کیفی و اسناد صادره توسط کارپردازی واحد

۴. طبقه بندی و مرتب نمودن کالا در محل های مشخص شده.

۵. صدور قبض انبار جهت اموال خریداری شده پس از تحویل آنها به انبار .

۶. صدور حواله انبار برای اموال تحویلی (از انبار) به واحد های مختلف شبکه.

۷. ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارت های انبار و دفاتر و نظارت بر ورود و خروج لوازم و کالا و اجناس و امضاء کلیه اسناد مربوطه ،

۸. رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار (انبار گردانی در فواصل معین و مطیع نمودن امور تدارکات و کارپردازی جهت تجدید سفارش خرید کالاهای مورد نیاز واحد).

۹. نظارت و کنترل بر کالاهای خریداری شده و موجود در انبار از نظر حفظ کیفیت و جلوگیری از فاسد شدن آن ها.

۱۰. اعلام وصول برای اجناس خریداری شده یا دریافتی از دیگر واحد های دانشگاه

۱۱. تهیه و تکمیل و ارسال فرم انبارگردانی در پایان هر سال به مراجع ذیربط.

۱۲. حفظ و نگهداری کاالهای موجود در انبار با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی

۱۳. انجام مشورت با مسئول مافوق جهت انجام بهینه امور و ارائه گزارش لازم بصورت دوره ای

۱۴. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن ها در انجام وظایف محوله.

۱۵. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات