انتظامات

نام و نام خانوادگي:  آقای سيد حمید موسوی 

سمت: سرپرست خدمات

تحصيلات :ديپلم

پرسنل تحت پوشش:

نیروهای نگهبان و انتظامات

نیروهای خدمات

 مسير دستيابی واحد:ورودی بیمارستان جنب تلفن خانه – بعد از رادیولوژی سمت راست

تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی )

 

گزیده ای از وظایف پست فوق الذکر بر اساس وظایف واجد سازمانی به شرح ذیل می باشد : 

۱. نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات عمومی از قبیل تنظیف و حراست ساختمان ها و تاسیسات و تامین سوخت , روشنایی و سایر امور خدماتی

۲. نظارت در امور نقلیه , تلفن خانه , باغبانی و خدمات عمومی 

۳. بررسی و اقدام لازم در مورد حسن انجام امور در مورد تعمیرات جزئیو نگهداری ساختمانها و تاسیسات

۴. بررسی درخواست خرید کالا یا خدمات مورد نیاز واحد و ارسال آن به مقام مافوق جهت تائید و تصویب و ارجاع به تدارکات

۵. نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارائه گزارش فعالیت آنها به مسئول ذیربط

۶. تهیه پیش نویس مکاتبات اداری مربوط به امور خدمات واحد و پاسخ به نامه های واصله

۷. شرکت در جلسات اداری مربوطه و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت انجام بهینه امور

۸. نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران امور خدماتی واحد و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

۹. نظارت بر امر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تنظیم برنامه ی کار رانندگان تحت سرپرستی

۱۰. شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

۱۱. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات