اورژانس

نام و نام خانوادگی:خانم زهرا هدایت


سمت :مسئول اورژانس


 تحصیلات :کارشناس پرستاری


تلفن محل کار :۳۷۴۲۱۰۱۱ داخلی(۲۹۴-۲۸۱)


مسیر دستیابی :طبقه همکف


تعداد اتاق: ۶ اتاق


تعداد تخت  :۲۸ تخت