اکوکاردیوگرافی

نام و نام خانوادگي:   خانم زهرا علی بابایی
 سمت: مسوول واحد
 تحصيلات: کاردان بیهوشی
 مسير دستيابی واحد:نگهبانی ورودی بخش ها  - ورودی بخش داخلی جراحی مردان – سمت راست
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۲۶۶)
گزیده ای از وظایف سازمانی: