اگهی استعلام

اگهی استعلام خرید خدمات حمل پسمندهای عفونی بی خطر شده

                                                                                                               بسمه تعالی
 

آگهی استعلام خرید خدمات حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستان امام خمینی (ره)فلاورجان 

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستان امام خمینی (ره)فلاورجان را از طریق استعلام به متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
 

واحد استعلام گذار : بیمارستان امام خمینی (ره)فلاورجان
 

موضوع استعلام : واگذاری خرید خدمات حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده
 

مبلغ تضمین شرکت در استعلام : ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 

نوع تضمین شرکت در استعلام : فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
 

مدت تضمین شرکت در استعلام : جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
 

تاریخ توزیع اسناد استعلام : از روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶  لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۳۰

 

محل توزیع اسناد : فلاورجان - میدان جمهوری اسلامی - بلوار بسیج - بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان ( واحد دبیرخانه)
 

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام : روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ به صورت حضوری به دبیرخانه بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان
 

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ راس ساعت ۱۰ در دفتر ریاست بیمارستان

                                                                   

                                                                                                                   امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان