بازدید

بازدید کارشناسان معاونت درمان از بیمارستان امام خمینی (ره)

درروز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ با حضور کارشناسان معاونت درمان از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید به عمل امد