بخش تصویربرداری

نام و نام خانوادگي:   آقای مجید کرمانی
 
سمت: سرپرست واحد تصویر برداری
 
تحصيلات: کارشناس رادیولوژی
 
مسير دستيابی واحد:محوطه بیحیاط بیمارستان – مابین صندوق عصر و شب و درمانگاه سرپایی
پرسنل تحت پوشش:
 
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۲۹۵)
 
گزیده ای از وظایف سازمانی:
۱- طرح ریزی و انجام برنامه ریزیهای آموزشی و تحقیقاتی باهمکاری و نظارت رادیولوژیست بخش مربوطه
۲- مطالعه و بررسی های لازم درخصوص انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یونساز
۳- دادن دستورات لازم به بیماران جهت انجام رادیوگرافی
۴- آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیوگرافی بر اساس دستورالعمل های مربوطه
۵- انجام امور مربوط به آماده سازی و بکار انداختن دستگاه های رادیوگرافی
۶- بررسی و کنترل قسمت های مختلف دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی و اعلام موارد نقصی دستگاه به مقام مربوطه
۷- راهنمائی و کنترل تکنسین های رادیولوژی و نظارت بر کاردانها و کارشناس هاس رادیولوژی 
۸- بررسی آمار و اطلاعات مربوط به بخش رادیولوژی و ارائه گزارش و اقدامات انجام یافته به مقامات مسئول
۹- مطالعه درخصوص تکنیک های پیچیده پیشرفته و ارائه نتایج حاصل از آنها
۱۰- نظارت بر نحوه نگهداشت و حفاظت از دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی
۱۱- شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفت های علمی در زمینه های شغلی
۱۲- انجام رادیوگرافی از بیماران و مراجعین به بخش بر اساس نظر پزشک معالج
۱۳- ظهو و ثبوت کلیشه های تهیه شده و نظارت بر آن ها
۱۴- کنترل کیفیت گرافی های انجام یافته و نظارت بر کنترل کیفیت دستگاه های رادیوگرافی 
۱۵- تهیه برنامه کار کارکنان بخش رادیولوژی با هماهنگی متخصص رادیولوژی 
۱۶- درخواست اقلام مورد نیاز بخش رادیولوژی 
۱۷- تشکیل جلسات با کارشناسان و کادر شاغل در بخش به منظور هماهنگی و بررسی امور مربوطه
۱۸- شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله
۱۹- انجام یا مشارکت در تحقیقات در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.
انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مافوق و مطابق مقررات