بهداشت دست

برگزاری جشنواره بهداشت دست

جشنواره بهداشت دست با هدف ارزش گزاری ,فرهنگ سازی بهداشت دست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ بر گزار گردید. در این سمینار یک روزه که با حضور شرکت اسپانسر در که درسالن کنفرانس بیمارستان تشکیل شد در مورد مفاهیم پایه کنترل عفونت های بیمارستان با مشارکت ریاست بیمارستان (پزشک کنترل عفونت )سخنرانی و ارائه مطلب شد.