تاسیسات

نام و نام خانوادگي:آقای روانبخش 
سمت: سرپرست تاسیسات
تحصيلات: 
 
 مسير دستيابی واحد:
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی )
 
گزیده ای از وظایف سازمانی: