تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگي: خانم سمیه عباسی
 سمت: مسئول واحد مهندسی تجهیزات پزشکی 
تحصيلات:مهندسی تجهیزات پزشکی
 مسير دستيابی واحد: جنب نگهبانی ورودی بخش های بستری – طبقه دوم – اتاق ۱۷
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی۲۸۵)  
 پرسنل تحت پوشش :
گزیده ای از وظایف سازمانی:
۱. تعمیرات دستگاه ها و تجهیزات پزشکی
۲. نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی ها
۳. نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاههای تکنیک و لو تکنیک
۴. جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری و تعمیرات
۵. آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و تجهیزات و دستگاههای پزشکی
۶. پیگیری و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی
۷. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده از طرف اداره تجهیزات (برنامه نرم افزاری)
۸. نظازت بر تهیه قطعه یدکی و نصب آنها
۹. نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی و ارجاع موارد تخلف شرکت به دانشگاه
۱۰. بازدید از دستگاههای موجود در بخش ها(نگهداری پیشگیرانه)
۱۱. تهیه و ارائه فرآیندهای تجهیزات پزشکی با فلوچارت
۱۲. نظارت بر فاکتورهای ارائه شده توسط شرکت ها
۱۳. نظارت بر پیش فاکتورها و فاکتورهای خرید ارائه شده توسط شرکت
۱۴. عضویت و حضور در کمیته درمان , دارو و تجهیزات پزشکی
۱۵. شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.
۱۶. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات