تدارکات و کارپردازی

نام و نام خانوادگي:   آقای قاسمعلی کریمی
 تحصیلات :دیپلم
سمت: مسئول تدارکات و کار پردازی
 مسير دستيابی واحد: ساختمان اداری – طبقه فوقانی آزمایشگاه – اتاق شماره۹
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۳۶۱)
 
گزیده ای از وظایف پست فوق الذکر بر اساس وظایف واجد سازمانی به شرح ذیل می باشد : 
۱. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق و اجرای آن ها در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
۲. دریافت درخواست های خرید که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد و تهیه اجناس مورد تقاضا.
۳. استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مسئولین مافوق.
۴. تهیه پیش نویس آگهی های مناقصه یا قرارداد های خرید و انجام مکاتبات لازم در این مورد .
۵. بررسی و رسیدگی به اسناد خرید از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه و امضاء آنها .
۶. مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در مورد خرید اجناس یا خدمات برای واحد مربوطه.
۷. صدور اسناد هزینه های روزانه و ارائه آن ها به مسئولین ذیربط جهت تایید و اقدامات لازم .
۸. صدور اسناد قرارداد های شرکت های خدماتی ،تأسیساتی و ... در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.
۹. تقسیم کار بین کارپردازان تحت سرپرستی و نظارت بر عملکرد آنها مطابق مقررات.
۱۰. شرکت در جلسات اداری و ارائه نظرات مفید جهت انجام بهینه امور کارپردازی.
۱۱. همکاری و نظارت در تهیه ملزومات لازم جهت برگزاری سیمنار ها ، کارگاههای آموزشی و سایر مراسم مشابه مطابق دستور مافوق.
۱۲. رفع اشکال اسناد برگشتی از اداره رسیدگی به حساب ها و عودت آنها به مراجع مربوطه .
۱۳. شرکت در کمیسیونهای مناقصه و انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه طبق اختیارات قانونی و مطابق دستور مافوق .
۱۴. انجام مکاتبات لازم در مورد اداره تدارکات ، نقیله و طرح های عمرانی و امور محوله و ارائه گزارش لازم به مافوق.
۱۵. نظارت بر پرداخت و واریز فیش های نقدی به بانک های مربوطه با اخذ رسید بایگانی در پرونده مربوطه.
۱۶. اعزام به مأموریت های اداری داخل یا خارج از واحد جهت انجام امور محوله و ارائه گزارش لازم به مافوق.
۱۷. تأیید و امضاء کلیه اسناد و قبوض و مدارک پیوستی مطابق قوانین و مقررات جاری.
۱۸. پیگیری تعمیرات خودروهای دولتی مورد استفاده در واحد و پرداخت هزینه تعمیر آنها مطابق مقررات .
۱۹. شرکت فعال در دوره های کار آموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله .
۲۰. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات