تغذیه

نام و نام خانوادگي: خانم دهقانپور 
 
سمت: مسوول  واحد تغذیه
 
تحصيلات: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
 
مسير دستيابی واحد:درمانگاه تخصصی – طبقه اول – سمت چپ - سالن شماره۳ – اتاق شماره «۲۱۰»
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی۲۴۷ )
 
گزیده ای از وظایف سازمانی:
۱. مطالعه قوانین ، مقررات ،آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی مربوطه
۲. نظارت بر انجام فعالیتهای مربوط به تغذیه بیماران و کارکنان از قبیل تهیه ، نگهداری ، پخت و توزیع غذا
۳. نظارت و راهنمائی در امور تغذیه  روزانه و ویژه برای بیماران
۴. مطالعه و تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امورتغذیه به منظور جلوگیری از بروز کمبود ها،سوءتغذیه ومشکلات تغذیه ای
۵. برنامه ریزی و نظارت بر انجام پژوهش های مربوط به عادات غذایی،مشکلات تغذیه ای،شیوع سوء تغذیه ، انواع و علل آن در بیماران
۶. تهیه و تنظیم فرم های خاص غذایی برای بیماران طبق دستور پزشک معالج و رعایت اصول علم تغذیه
۷. نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی ، ماهانه و فصلی غذایی برای بیماران
۸. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های تحقیقاتی در زمینه تغذیه و رژیم های درمانی
۹. نظارت بر انتخاب ، سفارش ، تحویل ، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت مواد غذایی
۱۰. جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت تغذیه ای بیماران
۱۱. نظارت و سرپرستی بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
۱۲. شرکت فعال در دوره های کار آموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
۱۳. انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
۱۴. انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.