تقدیر از پرسنل زایشگاه

حضور مسئولین بیمارستان جهت تقدیر از پرسنل زایشگاه

روز یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ با حضور جمعی از پرسنل این مرکز وتقدیم لوح دوستدار مادر وترویج زایمان طبیعی در کشور از زحمات شایسته پرسنل زایشگاه تقدیر به عمل امد.