خدمات

نام و نام خانوادگي:   آقای سيد حمید موسوی

 سمت: مسوول خدمات

مدرك تحصيلي: ديپلم

  پرسنل تحت پوشش:

نیروهای خدماتی

مسير دستيابی واحد: 

تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۲۱۰)

گزیده ای از وظایف سازمانی: