داخلی-جراحی زنان

نام و نام خانوادگي: خانم شیرزادی

سمت: سر پرستار بخش

تحصيلات: کارشناس پرستاری

تلفن محل کار :۳۷۴۲۱۰۱۱ داخلی (۲۵۲-۲۵۳) 

مسير دستيابی واحد: طبقه همکف

تعداد اتاق : ۱۰ اتاق

تعداد تخت فعال : ۱۰ تخت