داخلی-جراحی مردان

نام و نام خانوادگي:خانم شیرین ده نویی
سمت: سر پرستار بخش
تحصيلات: کارشناس پرستاری
مسير دستيابی واحد: طبقه همکف
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۲۶۸-۲۶۹
اطلاعات بخش
تعداد اتاق ها: ۱۰اتاق
تعداد تخت فعال: ۳۳ تخت