داروخانه

نام و نام خانوادگي: دکتر حمزه رفیعی 
 
سمت: مسوول امور دارویی
 
تحصيلات: دکتری داروسازی
 
 
مسير دستيابی واحد:
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۴۲۵)
 
 
گزیده ای از وظایف سازمانی:
 
۱-اجرای مصوبات و شرکت در جلسه کمیته دارو و درمان بیمارستان بعنوان دبیرکمیته .
۲-هماهنگی با امور مالی بیمارستان ، مدیریت و برنامه ریزی جهت بودجه بندی مناسب و استفاده بهینه از منابع.
۳-هماهنگی با مدیریت و امورمالی بیمارستان و برنامه ریزی جهت بودجه بندی مناسب و استفاده بهینه از منابع.
۴-مدیریت و نظارت برعملکرد روزمره کارکنان بخش خدمات دارویی بیمارستان.
۵-ارایه گزارشات دوره ای (هرسه ماه یک بار)ازبهره وری بخش خدمات دارویی به مدیریت بیمارستان و معاونت غذا و دارو دانشگاه .
۶-برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت سیاست هاودستورالعمل های اجرایی بخش خدمات دارویی بیمارستان.
۷-برنامه ریزی و مدیریت جهت تامین مقادیرکافی و به موقع از دارو،ملزومات و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان.
۸-نظارت بررعایت اصول اخلاقی و حرفه ای کلیه کارکنان تحت امر.
۹-تدوین دستورالعمل روشن و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری،توزیع و مصرف وحفظ مستندات داروهای مخدر وگران قیمت .
۱۰-بایگانی اسناد و مدارک مالی بخش خدمات دارویی.
۱۱-ارتباط مستمرمتقابل با حوزه نظارتی قانونی(معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی )جهت اجرای دستورالعمل ها و رعایت استانداردهای ابلاغی و ارایه پیشنهادات مرتبط.
۱۲-تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای سالیانه و همکاری با مسئولفنی داروخانه و مسئول مشاوره و   مراقبت های دارویی و سوپروایزر آموزشی بیمارستان در اجرای این برنامه ها جهت کادردرمانی بیمارستان.
۱۳-همکاری لازم جهت اجرای برنامه های پژوهشی مرتبط با سایر دست اندرکاران.
۱۴-پیگیری مستمروارتباط کارشناسی با تیم اتوماسیون بیمارستان جهت بروز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده دربخش خدمات دارویی و دسترسی به گزارشات مرتبط از سایر بخش ها.
۱۵-مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن این فارماکوپه طی دوره های زمانی مشخص به تشخیص کمیته دارو و درمان بیمارستان.
۱۶-فعال نمودن کمیته های تجویزومصرف منطقی داروبا هماهنگی کمیته داروودرمان زیرنظردفتر تحقیق وتوسعه معاونت غذا و دارو.
۱۷-شرکت در جلسات کمیته های مرگ ومیر،حوادث غیر مترقبه،کمیته کنترل عفونت وکمیته اقتصاد درمان .