دیالیز

نام و نام خانوادگي: خانم کشاورزیان


سمت: سرپرستار  بخش


تحصيلات: کارشناسی ارشد پرستاری


مسير دستيابی واحد: طبقه همکف


تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی  ۲۴۲)


تعداد تخت : ۱۷ تخت