روز داروساز

داروسازی سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است .. با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم .. روز داروسازی گرامی باد ..