روز پزشک گرامیباد

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد

به مناسبت روز پزشک با حضور مسئولین و پرسنل در قسمتهای مختلف بیمارستان با اهداء گل وقدردانی از زحمات شبانه روزی این عزیزان نقدیر به عمل امد