زایشگاه

نام و نام خانوادگی : خانم زهرا طوسی زاده 


سمت : مسئول زایشگاه


تحصیلات : کارشناس مامائی


تلفن محل کار : ۳۷۴۲۱۰۱۱ داخلی (۲۲۷)


مسیر دستیابی : طبقه همکف


تعداد اتاق : ۳


تعداد تخت فعال : ۴