سوپروایزرهای بالینی

آقای سید روح الله میرلوحی     (کارشناس پرستاری)

آقای حجت الله امینی             (کارشناس پرستاری)

خانم شهناز کیفی                 (کارشناس پرستاری)

خانم طاهره ابراهیمیان           (کارشناس پرستاری)

خانم فاطمه ایرجی                (کارشناس پرستاری)

خانم الهام کریمی                 (کارشناس پرستاری)