سوپر وایزر اموزشی

آموزش کارکنان

نام و نام خانوادگي:خانم اعظم کریمی

 

سمت:سوپروایزر آموزشی

 

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری

 

مسير دستيابی واحد:

تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی۲۴۹)

 

گزیده ای از وظایف سازمانی:

۱.       تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت )

۲.       تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديدالورود )

۳.       اولويت بندي نيازهاي آموزشي

۴.       تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

۵.       اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها

۶.       تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

۷.       تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

۸.       هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي

۹.       پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي

۱۰.   تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

۱۱.   هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

۱۲.   پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

۱۳.   همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

۱۴.   همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

۱۵.   همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

۱۶.   ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و …)

۱۷.   همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

۱۸.   هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:

            الف- حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي

            ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

            ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو

۱۹.   هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

۲۰.   هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان ومددجويان

۲۱.   ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

۲۲.   كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

۲۳.   كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

۲۴.   ارزيابياثربخشيآموزشهايانجامشدهازطريق:

a)       كنترلوحسابرسيكيفيخدماتارائهشده

b)      بررسيرضايتمنديمددجويان

c)      بررسيرضايتمنديكاركنان

۲۵.   كنترلونظارتبرشركتفعالردههايمختلفپرستاري(درشيفتهايمختلف)دربرنامههاي آموزشيبراساسسرانهآموزش

۲۶.   مشاركتدركميتهارزشيابيكاركنانپرستاري

۲۷.   شركتدركليهجلساتآموزشيمرتبطباپرستار