فیزیوتراپی

نام و نام خانوادگي:   خانم بدری
 
سمت:سرپرست واحد فیزیوتراپی 
 
تحصيلات:کارشناس فیزیوتراپی 
 
 مسير دستيابی واحد:درمانگاه تخصصی  - طبقه زیر زمین  - واحد شماره
 
تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۳۹۳)
 
 
گزیده ای از وظایف سازمانی:
 
۱. پذیرش بیمار بعد از طی مراحل مدیریت توسط ÷زشک و انجام مراحل لازم
۲. معاینه و ارزیابی بیمار بر اساس موازین و تست های استاندارد
۳. تعیین درمان و هدف درمان براساساس تشخیص و نوع بیماری
۴. تنظیم برنامه مشخص برای درمان
۵. انجام درمان فیزیوتراپی بیماران سرپایی شامل درمان های , الکتروتراپی ,مکانوتراپی,حرکات درمانی,اولتزاسوند,ماساژ, تکنیک های درمانی دستی,کشش دستی,کشش مکانیکی,گرما درمانی,سرمادرمانی و ....
۶. انجام فیزیوتراپی بیماران بستری بخش ها طبق مشاوره شامل الکتروتراپی در صورت نیاز با استفاده از وسایل پرتابل , حرکات درمانی , تمرینات تنفسی , آموزش بیمار و خانواده وی برای انجام درمان های لازم 
۷. همکاری با سرپرستاران و کادر بخش های بستری
۸. تهیه آمار روزانه افراد تحت درمان 
۹. تعیین جلسات درمانی بیمار و ارزیابی میزان پیشرفت درمان بیماری و تجزیه وتحلیل آن
۱۰. تعیین ساعت مراجعه بیمار طبق برنامه
۱۱. گزارش وضعیت بیمار در خاتمه جلسات درمانی به پزشک مربوطه
۱۲. مشاوره با پزشک معالج در مورد وضعیت بیمار و در صورت لزوم تغییر نوع درمان
۱۳. شرکت فعال در دورهای آموزشی مرتبط با شغل و پیاده روی نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله
۱۴. انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب مقام مافوق و مطابق مقرارت