قوانین پوششی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مشاهده و دریافت فایل قوانین پوششی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه مطلب

با توجه به دستورالعمل قوانین پوششی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

و نیز شاخص های عفاف و حجاب در دستگاههای مشمول ماده ۱۶۰ قانون

کلیه پرسنل ملزم به رعایت دستورالعمل فوق الذکر می باشند (فایل قوانین ضمیمه است )

فهرست: