مامایی

نام و نام خانوادگي: خانم ایران کریمی


سمت: سر پرستار بخش


تحصيلات:کارشناس پرستاری


مسير دستيابی واحد: طبقه همکف


تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۲۳۵ )


تعداد اتاق : ۶ اتاق


تعداد تخت فعال :۱۸ تخت