مدارک پزشکی

نام و نام خانوادگي: خانم جعفری  

 سمت: مسوول بایگانی ومدارک پزشکی

تحصيلات:لیسانس مدارک پزشکی

مسير دستيابی واحد:جنب نگهبانی ورودی بخش های بستری – طبقه دوم – سمت چپ اتاق شماره ۱۹

 

تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی۳۶۵) 

 

گزیده ای از وظایف سازمانی: