مدیریت درمانگاه تخصصی

نام و نام خانوادگی :شهناز کیفی


سمت: مدیر درمانگاه تخصصیتحصیلات:کارشناس پرستاری


مسیر دستیابی:درمانگاه تخصصی- طبقه همکف-اتاق۱۰۴


شماره تلفن: (داخلی۳۷۶)۳۷۴۲۱۰۱۱