مدیر خدمات پرستاری

 نام و نام خانوادگی :خانم ربابه ایزدی
سمت:  مدیر خدما ت پرستاری
تحصيلات: کارشناس پرستاری
مسير دستيابی واحد: ورودی بخش های بستری – طبقه دوم – اتاق ۱۲
تلفن محل كار : (داخلی -۲۳۰-۲۱۸-۲۳۸ )۳۷۴۲۱۰۱۱گزیده ای از وظایف سازمانی:

۱)      مدیریت، سازماندهی و تقسیم وظایف منابع انسانی پرستاری، بهیاری، کمک بهیار، تکنسین اتاق عمل و بیهوشی و سایر کادر های وابسته به منظور تامین اهداف سازمانی

۲)      ارایه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملكرد مطلوب و حسن رفتار شغلی

۳)      تعیین اهداف عملیاتی مرتبط واتخاذ خط مشی وروش های مناسب  در جهت رسیدن به آنها

۴)      مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

۵)      اولويت بندی برنامه های پرستاری و تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز

۶)      تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش های  بالینی براساس استانداردهای ملی

۷)      مصاحبه با داوطلبان انجام خدمت و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنان به كارگزينی

۸)      پيشنهاد انتصاب سوپر وایزرها و مسئولین بخش بر اساس شایستگی های فردی وحرفه ای به رياست مركز

۹)      نظارت بر عملکرد سوپر وایزر ها و مسئولین بخش ها و واحد های تحت سرپرستی و ارایه ی آموزش های لازم جهت توانمند سازی آنان

۱۰)  رهبری و هدايت فعالیت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود

۱۱)  برنامه ريزی در زمينه ی ارتقاء و بهبود مستمرکیفیت و نحوه ی ارایه خدمات پرستاری  

۱۲)  تهیه ی گزارشات ماهيانه و ساليانه، در مورد عملکرد مدیریت خدمات پرستاری و ارایه آن به مدیریت ارشد

۱۳)  شركت فعال در کمیته های  ی بیمارستانی و سمینارهای  درون  و برون سازماني برحسب نیاز

۱۴)  تصميم گيری و نظارت بر مرخصي ها، ماموريت ها و … كاركنان گروه پرستاری

۱۵)  شناسایی و تامين نيازهای اموزشی كاركنان شامل: آشناسازی پرسنل جديدالورود با مقررات و آیین نامه ی داخلی بیمارستان و خط مشی ها

۱۶)  نظارت بر تدوين و اجرای برنامه های آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيری

۱۷)  ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه پیراپزشکی

۱۸)  مشاركت در طرح های پژوهشی

۱۹)  نظارت بر اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت مرکز

۲۰)  برنامه ريزی و همكاری با ساير واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای كاركنان پرستاری و پیراپزشکی و سایر کارکنان

۲۱)  ارایه راهكارهای اساسی در برنامه ريزی جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهای ذی ربط

۲۲)  تعيين حدود و انتظارات با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب  رده های مختلف شغلي

۲۳)   بكارگيری نيروی انساني براساس توانايی افراد در شيفت های مختلف كاری

۲۴)  اتخاذ تدابير لازم و ارایه راهكارهای اساسي در جهت ايجاد و تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستار ی وسایر کادر پیراپزشکی تحت سرپرستی

۲۵)  تشكيل و اداره جلسات اختصاصی و ويژه جهت حل مشكلات واحدهای ذيربط با بهره مندی از فن آوری های علمی حل مساله