مسئول درآمد

جمشید باقری
سمت: مسوول درآمد
تحصیلات:کارشناس مدارک پزشکی
مسير دستيابی:ساختمان اداری –طبقه فوقانی آزمایشگاه –اتاق شماره ۱
تلفن محل كار : (داخلی ۳۵۳)۳۷۴۲۱۰۱۱