مسئول دفتربهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی :خانم رجاء مردانی


سمت :مسئول بهبود کیفیت


تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


تلفن :۳۷۴۲۱۰۱۱ داخلی (۳۶۰)


مسیر دستیابی : ساختمان امور اداری