واحد روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : اقای سید فریبرز عزیز زاده


سمت : مسئول واحد روابط عمومی


تحصیلات : دیپلم


تلفن محل کار : ۳۷۴۲۱۰۱۱ داخلی (۳۵۲)