واحد سمعی بصری و سایت

نام و نام خانوادگی : اقای حمید رضا رستگاری

سمت :  مسئول واحد سمعی و بصری

تحصیلات : دیپلم