چشم انداز

چشم انداز بیمارستان امام خمینی(ره)

ادای حق برخورداری جامعه ی تحت پوشش از زندگی سالم و شاداب آرزوی ماست.ما سعی داریم در ۵ سال آینده یکی از بهترین بیمارستان های استان اصفهان در حفظ و ارتقاء سلامت و ارایه ی خدمات با کیفیت  و ایمن باشیم.

 

ارزش ها

مهمترین ارزشی که ما به آن پایبندیم حفظ کرامت و حقوق انسان هاست

ما صداقت علمی و حرفه ای را سر لوحه ی کارمان قرار داده ایم

رضایتمندی بیماران و سایر ذی نفعان این مرکز برای ما ارزشمند است

استفاده از خرد جمعی و مدیریت مشارکتی رویکرد ماست