کارگاه احیای قلبی

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته بر اساس استاندارد ۲۰۱۵

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته بر اساس استاندارد ۲۰۱۵ در تاریخ ۱۶/۰۵/۹۵ در سالن کنفرانس بیمارستان برکزار شد.


این کارگاه طی ۶ جلسه در مرداد ماه برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد .در پایان این کارگاه کلیه شرکت


کنندگان در تمرین عملی احیای قلبی ریوی شرکت کردند .