کلاس احیای نوزاد

بر گزاری کلاس احیای قلبی ریوی نوزاد

روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱کلاس احیای قلبی ,ریوی با حضور مدیریت , پرسنل پرستاری -مامایی و اتاق عمل بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان بر گزار شد .خانم دکتر نیافر متخصص اطفال و نوزادان و خانم دکتر بهرامی متخصص بیهوشی از مدرسین کلاس بودند.