کلاس های آمادگی زایمان

بیمارستان امام خمینی به عنوان یکی از مراکز پیشتاز در ترویج زایمان طبیعی، از آبان ماه ۱۳۹۱ اقدام به برگزاری کلاس های آمادگی زایمان با هدف افزایش توانمندی مادران و ترغیب آنان به انجام زایمان طبیعی نموده است.

این کلاس هر هفته روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳-۸  در این مرکز برگزار می گردد.