کلاس کنترل عفونت

کلاس اموزش مفاهیم و پایه کنترل عفونت

به همت واحد کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی (ره)کلاس اموزش 


مفاهیم پایه کنترل عفونت با ۵/۲ امتیاز مداوم با تأکید بر بهداشت دست


در سالن کنفرانس بیمارستان بر گزار گردید.


ضمنآ در این جلسه از رابطین فعال کنترل عفونت و بر گزیدگان رعایت 


بهداشت دست در بخش ها و واحدها تقدیر به عمل امد.