کمیته بحران

برگزاری کمیته بحران در خصوص بیماری تب کریمه کنگو (cchf)

درروز شنبه مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۶ جلسه ای درخصوص تب کنگو و هشدارهای لازم درمورد آن با حضورکارشناس مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت فلاورجان و مسئول امور عمومی و مسئولین بخشها / واحدها بر گزار گردید.