کمیته حاد مغزی

برگزاری کمیته اجرایی مدیریت سکته مغزی (۷۲۴)

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ کمیته اجرایی مدیریت سکته حاد مغزی با حضور سرکار خانم دکتر بیات مسئول واحد مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر معاونت درمان و سرکار خانم نیری کارشناس محترم ان واحد ,همچنین اعضای محترم کمیته مذکور در دفتر ریاست بیمارستان بر گزار گردید.