کنفرانس اموزشی هموویژیلانس

کنفرانس اموزشی هموویژیلانس

در تاریخ ۳/۶/۹۵ کنفرانس آموزشی هموویژیلانس با حضور مدرسین باتک خون اصفهان در بیمارستان امام خمینی (ره)


فلاورجان بر گزار گردید.مسئولین بیمارستان ضمن خوش امد گوئی در این جلسه اموزشی حضور داشتند و ازساعت ۸الی ۱۲ مطالب اموزشی


ارائه گردید.