حراست

نام و نام خانوادگي: آقای حجت اله صابری


سمت:مسئول  حراست


تحصيلات: کارشناس پرستاری


 مسير دستيابی واحد: جنب نگهبانی ورودی بخش های بستری – طبقه دوم – اتاق ۱۸


تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی۲۱۲ )