کارگزینی

نام و نام خانوادگي: آقای  سیف الله سعیدی 

 سمت: مسئول کارگزینی

تحصيلات:لیسانس مدیریت دولتی

 مسير دستيابی واحد:ساختمان اداری – طبقه فوقانی آزمایشگاه – اتاق شماره ۷

تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی۳۶۶)

گزیده ای از وظایف سازمانی:

 

۱.       مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

۲.       بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان بر اساس پرونده پرسنلی آن ها.

۳.       تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان .

۴.       تهیه پیشنویس نامه های اداری

۵.       صدور احکام پرسنلی از قبیل انتقال ، مأموریت ، مرخصی ها ، افزایش حقوق و فوق العاده ها ، ارتقاء گروه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

۶.       رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های استخدامی ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و حقوق وظیفه

۷.       مشارکت در انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان

۸.       مشارکت در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی

۹.       شرکت در کمیسیون ها ، کمیته ها و جلسات مربوطه.

۱۰.   اتخاذ رویه ها و انتخاب روش های مناسب جهت انجام امور پرسنلی

۱۱.   صدور ابلاغ های تشویق ، ابلاغ های انتصاب ، تعیین محل  خدمت و ابلاغ عضویت معرفی نامه ها و صدور گواهی خدمت.

۱۲.   پیش بینی های لازم در خصوص نیاز های پرسنلی و استخدامی واحد.

۱۳.   جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارش های لازم به مافوق .

۱۴.   مشارکت در اقدامات لازم در خصوص پیش بینی و تأمین نیاز های آموزشی کارکنان.

۱۵.   شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

۱۶.   انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 

 

 پرسنل تحت پوشش :                                

v       کارگزین:

آقای محمد کیانی .......................................................لیسانس مدیریت صنعتی

v       متصدی امور دفتری و بایگانی:

  آقای عبداله باقری.....................................................کاردانی مددکاری