کارگزینی

نام و نام خانوادگي: آقای  افشین خراسانی نژاد


 سمت: مسئول کارگزینی


تحصيلات:لیسانس مدیریت دولتی


 مسير دستيابی واحد:ساختمان اداری – طبقه فوقانی آزمایشگاه – اتاق شماره ۷


تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی۳۶۶)


گزیده ای از وظایف سازمانی:


 


۱.       مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی


۲.       بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان بر اساس پرونده پرسنلی آن ها.


۳.       تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان .


۴.       تهیه پیشنویس نامه های اداری


۵.       صدور احکام پرسنلی از قبیل انتقال ، مأموریت ، مرخصی ها ، افزایش حقوق و فوق العاده ها ، ارتقاء گروه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.


۶.       رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های استخدامی ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و حقوق وظیفه


۷.       مشارکت در انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان


۸.       مشارکت در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی


۹.       شرکت در کمیسیون ها ، کمیته ها و جلسات مربوطه.


۱۰.   اتخاذ رویه ها و انتخاب روش های مناسب جهت انجام امور پرسنلی


۱۱.   صدور ابلاغ های تشویق ، ابلاغ های انتصاب ، تعیین محل  خدمت و ابلاغ عضویت معرفی نامه ها و صدور گواهی خدمت.


۱۲.   پیش بینی های لازم در خصوص نیاز های پرسنلی و استخدامی واحد.


۱۳.   جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارش های لازم به مافوق .


۱۴.   مشارکت در اقدامات لازم در خصوص پیش بینی و تأمین نیاز های آموزشی کارکنان.


۱۵.   شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.


۱۶.   انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات


 


 


 پرسنل تحت پوشش :                                


v       کارگزین:


آقای محمد کیانی .......................................................لیسانس مدیریت صنعتی


v       متصدی امور دفتری و بایگانی:


  آقای عبداله باقری.....................................................کاردانی مددکاری