مددکاری

نام و نام خانوادگي:   آقاي سید فریبرز عزیز زاده


سمت: مسئول مددکاری 


تحصیلات : دیپلم


تلفن محل كار : ۳۷۴۲۱۰۱۱(داخلی ۳۵۲)


مسير دستيابی واحد: ساختمان امور اداری


گزیده ای از وظایف سازمانی:


۱.      پذیرش قلبی و بی قید و شرط بیماران مراجعه کننده به مددکاری و گوش دادن به مشکلاتت و آرام ساختن بیماران پرتنش


۲.      مطالعه پرونده بیماران مراجعه کننده و یا گزارش شده از بخش و گرفتن گزارش از مددکار


۳.      سرکشی به بخش ها براساس گزارش بخش و یا پشنهاد بیماران و رفع مشکل بیمار با مشورت


۴.      تماس با واحد ترخیص در دادن پرونده بیماران به مددکاری و یا تسریع در مراحل ترخیص بیمارانی که لازم است به مرکز درمانی ارجاع یا اعزام گردد.


۵.      تشخیص نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آنان به نهادهای حمایت گر و خیریه


۶.      پیگیری بخشنامه های جدید در مورد بیماران خاص از معاونت محترم درمان


۷.      تحویل بیماران مانده در بخش ها بعلل مختلف (نداشتن خانواده , عدم هوشیاری , مجهول الهویه , معتاد و ... ) به دداگستری و گرفتن  مجوز و تحویل به بهزیستی


۸.      آموزش همکاران جدید الورود به سازمان


۹.      جذب کمک های مردمی در جهت رفع مشکلات مالی بیماران نیازمند با هماهنگی مدیریت


۱۰.ارتباط مداوم با مدیریت و مطرح ساختن مشکلات مددکاری و کمک گرفتن برای حل آن


۱۱.حل مشکلات بیماران با واحدها تا حد توان و در حوزه پست سازمانی


۱۲.تصمیم در اخذ مبلغ لازم از بیماران با مطالعه پرونده ها


۱۳.هدایت بیماران تصادفی برای تهیه مدارک لازم


۱۴.ارتباط صحیح و منطقی با تمام همکاران و درخواست در جهت کمک به بیماران با رابطه عاطفی مناسب


۱۵.تلاش در جهت حل مسائل و مشکلات بیماران تا حدتوان و امکان


۱۶.تماس با بعضی پزشکان یا مسئولین بخش ها جهت ادامه درمان و تهیه وسایل مورد نیاز بیماران


۱۷.جمع آوری کمک های نقدی همکاران و تهیه داروها و وسایل لازم برای بیماران بصورت محدود


۱۸.مداخله در موقعیت استرس زا و تنش زا جهت حل و آرام سازی محیط


۱۹.شرکت فعال در دوره های آموزشی و مهارتی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در امور محوله


۲۰.انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مافوق و مطابق مقرارت